Statut UER

Statutul Uniunii Editorilor din România

  Capitolul I. Prevederi generale. Obiectul de activitate şi scopul UER

Art. 1. UER este o organizaţie a patronilor, firmelor şi persoanelor juridice implicate în producţia, difuzarea şi promovarea culturii scrise şi a cărţii şcolare.

În înţelesul legii şi al prezentului statut, patronul este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează şi utilizează capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată.
Art. 2. UER este o persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial ce activează ca persoană juridică pe baza legilor române(O.G. nr.26/2000 şi Legea nr. 356/10.07.2001).

Art. 3. UER reprezintă şi apără inclusiv în justiţie interesele economice, financiare, tehnice şi juridice ale membrilor săi în raport cu structurile guvernamentale şi legislative, cu autorităţile publice, cu instituţiile, firmele şi organismele interne şi internaţionale implicate în reglementarea, producţia, achiziţia, difuzarea, comerţul, promovarea, utilizarea şi stimularea culturii scrise în România. În mod deosebit, UER va reprezenta interesele membrilor ei în raport cu Ministerul Educaţiei, al Culturii, al Finanţelor, al Industriei şi Comerţului, al Afacerilor Externe, cu toate acele instituţii, organisme şi organizaţii interne şi internaţionale care au atribuţii sau obiecte de activitate în domeniul educaţiei, culturii, învăţământului, ştiinţei.

Art. 4. UER activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora, pentru promovarea pieţei libere şi a concurenţei loiale.

Art. 5. UER poate avea iniţiative legislative în domeniul patronal şi va putea fi consultat de iniţiatorii de orice nivel ai proiectelor de acte normative care privesc învăţământul, educaţia, cultura scrisă, editarea de manuale, industria cărţii, drepturile de autor sau orice alt domeniu al activităţilor patronale ale membrilor săi.

Art. 6. UER va realiza bănci de date, studii, statistici, publicaţii, cataloage care să vizeze producţia şi piaţa cărţii, lectura publică şi stimularea cititului, promovarea culturii scrise.

Art. 7. UER organizează singură sau în parteneriat târguri, saloane şi alte manifestări expoziţionale privind cultura scrisă, seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, forumuri şi alte acţiuni privind producţia şi piaţa de carte.

Art. 8. UER este mandatat de membrii săi să negocieze şi să colecteze în numele lor remuneraţia compensatorie pentru copia privată, sumă ce constituie venituri ale asociaţiei şi care vor fi cheltuite în conformitate cu hotărârile adunării generale privind bugetul asociaţiei.

Art. 9. UER poate să înfiinţeze filiale şi departamente şi poate să adere la federaţii, confederaţii sau alte organizaţii neguvernametale profesionale, patronale sau culturale, naţionale sau internaţionale.

UER va înfiinţa un Departament de Carte Educaţională, care va asigura dialogul cu MEdC şi cu alte instituţii privind problemele cărţii şcolare, reprezentarea în organisme de lucru, legătura cu celelalte asociaţii de editori pe teme legate de drepturile de autor, producţia, evaluarea şi difuzarea manualelor.
UER asigură reprezentarea în România a Consiliului Internaţional al cărţii pentru copii şi tineret (IBBY), organizaţie internaţională de promovare a cărţii şi lecturii în rândul copiilor şi tineretului. În acest sens, UER constituie Secţia Naţională România IBBY organizează şi conduce activitatea acesteia, încheie parteneriate cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Tineret, alte autorităţi centrale şi locale, precum şi cu organizaţii ce au atribuţii în domeniul culturii, învăţământului, educaţiei şi tineretului.
Art. 10. UER organizează şi facilitează participarea membrilor săi la târguri şi saloane de carte precum şi la alte manifestări expoziţionale interne şi internaţionale. Totodată UER organizează concursuri profesionale, manifestări promoţionale, tabere şi cluburi de profil, decernarea unor premii şi diplome pentru contribuţii deosebite în domeniul editorial şi al stimulării interesului pentru lectură, mai ales în rândul tineretului.

Art. 11. UER promovează progresul managerial şi poate organiza servicii de consultanţă, intermediere şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă.

Capitolul II. Membrii patronatului. Drepturi şi obligaţii

Art. 12. Membrii UER sunt persoane juridice care recunosc şi respectă Statutul organizaţiei, acţionează pentru scopurile ei, plătesc contribuţiile stabilite.

Membrii UER nu pot face parte din alte asociaţii ale editorilor.

Art. 13. Membrii UER au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale patronatului, sau să candideze la funcţii din structurile confederative;
 • să facă propuneri privind programele şi activitatea patronatului, actele normative în domeniu etc.
 • să beneficieze de sprijin şi consultanţă economică, tehnică, juridică asigurată de patronat şi să fie informat cu privire la demersurile UER în relaţiile cu structurile statului şi autorităţile publice, cu organismele interne şi internaţionale în domeniile de interes patronal;
 • să solicite organizaţiei să intervină în sprijin sau să intermedieze în faţa autorităţilor competente rezolvarea unor probleme şi conflicte esenţiale, contractuale sau patronale, precum şi să beneficieze de protecţia individuală, de grup sau colectivă, în condiţiile prezentului statut;
 • să fie consultaţi prin intermediul organizaţiei cu privire la proiectele de acte normative iniţiate în domeniile de interes personal;
 • să beneficieze de ajutor şi credit mutual din partea organizaţiei;
 • să participe la înfiinţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ, pregătire, cercetare, economico-sociale, comerciale, bancare etc. ale patronatului şi să beneficieze de serviciile acestora, în condiţiile regulamentelor stabilite;
  să propună organizaţiei suspendarea sau excluderea unui membru al patronatului, pentru motive prezente în statut;
 • să beneficieze de tarife preferenţiale sau reduceri la participarea la unele manifestări patronale şi profesionale, la tarifele de publicitate în publicaţiile organizaţiei;
  să aibă acces la bazele de date;
 • să reprezinte UER în structurile federative sau confederative profesionale sau patronale ca delegaţi la conferinţe, congrese, grupuri şi comisii de lucru, interne şi internaţionale;
 • să primească în mod gratuit buletinele informative şi publicaţiile organizaţiei;
  să se retragă la cerere din UER;

Art. 14. Membrii UER pot fi cu drepturi depline sau asociaţi. Fiecare membru cu puteri depline sau asociat este reprezentat de o singură persoană.

Membrii asociaţi sunt persoane juridice care în această calitate nu plătesc cotizaţia, nu au dreptul de a alege şi de a fi ales şi nu se bucură de facilităţile financiare acordate de asociaţie. Calitatea de membru asociat nu poate fi dobândită decât de cel intrat recent în asociaţie, pentru perioada de 1 an.

Art. 15. Obligaţiile membrilor sunt următoarele:

 • să respecte şi să îndeplinească statutul UER , hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Permanent;
 • să achite cotizaţia şi orice alte obligaţii financiare, materiale sau prestaţii stabilite în baza prezentului statut;
 • să nu desfăşoare acţiuni de concurenţă neloială sau care aduc atingere interesului patronatului;
 • să manifeste solidaritate de breaslă şi să participe moral şi financiar la acţiunile de reparaţie publică demarate de patronat în mediul presei, uniunilor de profil, în faţa autorităţilor sau în justiţie;
 • să-şi îndeplinească atribuţiile şi mandatul în funcţiile şi în colectivele de lucru stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Permanent;

Art. 16. Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele situaţii:

– excludere, dispusă în condiţiile prezentului statut, pentru neachitarea cotizaţiei şi a celorlalte contribuţii,încălcări grave ale statutului sau acţiuni de natură să lezeze prestigiul membrilor organizaţiei sau principiile de solidaritate de breaslă şi ale competiţiei corecte, care fundează constituirea şi funcţionarea patronatului.
– la cerere.

Art. 17. Membrii UER pot fi suspendaţi pe termen limitat în urma hotărârii Consiliului Permanent, pentru abateri grave de la prevederile statutare, la propunerea Consiliului Permanent sau a membrilor organizaţiei.

Exercitarea drepturilor nu este posibilă pe perioada suspendării din calitatea de membru. Membrii activi sunt ţinuţi de obligaţiile care le incumbă această calitate şi pe perioada suspendării, precum şi în situaţia încetării calităţii de membru, pentru achitarea acelor obligaţii care sunt scadente la data încetării;
În termen de 15 zile de la comunicarea suspendării sau excluderii, membrul respectiv va putea înregistra la sediul organizaţiei o contestaţie contra măsurii. Contestaţia va fi soluţionată de către proxima adunare generală, sancţiunea producându-şi efectele până la luarea unei decizii de către aceasta;

Capitolul III. Organizarea şi funcţionarea patronatului.
Organe de conducere şi răspunderi

III.1 Adunarea Generală

Art. 18. Forul suprem de conducere a UER este Adunarea Generală a membrilor. Ea se reuneşte anual în sesiune ordinară şi, după caz, în sesiune extraordinară.

Art. 19. Sesiunile Adunării Generale sunt convocate şi pregătite de Consiliul Permanent cu 2 săptămâni înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, apreciate ca atare de Consiliul Permanent, când convocarea se poate face cu 7 zile înainte. Sesiunile extraordinare se pot convoca şi la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei. Cererea de convocare nu va putea fi făcută de membrii suspendaţi sau excluşi.

Art. 20. Adunarea Generală este statutar constituită când există participarea directă, prin împuternicit sau prin corespondenţă a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor organizaţiei.

În cazul neîntrunirii majorităţii sus menţionate, Adunarea Generală este reconvocată automat, fără altă formalitate, pentru a doua zi, aceeaşi oră şi acelaşi loc sau pentru ziua, ora sau locul anunţate de Consiliul Permanent. Adunarea reconvocată poate lua decizii în mod valabil, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 21. În caz de urgenţă, pentru adoptarea unor hotărâri, puncte de vedere, comunicate, Consiliul Permanent poate consulta prin telefon/fax sau e-mail membrii UER şi poate adopta o hotărâre în urma votului exprimat prin corespondenţă (fax sau e-mail), când reuşeşte să obţină cel puţin 51% din voturile membrilor UER.

Art. 22. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi, prin vot deschis, nominal. Adunarea generală poate decide recurgerea la votul secret, cu bile sau cu buletine.

Art. 23. Fiecare membru cu puteri depline are dreptul la un singur vot. Membrii asociaţi pot să-şi exprime părerea, dar nu votează. Votul se poate exprima direct, prin împuternicit sau prin corespondenţă, când este cunoscută dinainte tema votării.

Art. 24. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 • aprobă strategia , obiectivele generale şi programul de activitate ale organizaţiei
  decide asupra taxelor de înscriere, cotizaţiilor şi prestaţiilor la care vor fi supuşi membrii organizaţiei;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
  aprobă rapoartele întocmite de cenzor sau de comisia de cenzori în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin;
 • hotărăşte numărul membrilor Consiliului Permanent şi al cenzorilor;
  alege membrii Consiliului Permanent, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi înnoit, sau îi revocă;
 • alege cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi înnoit sau îi revocă ;
 • hotărăşte persoanele delegate cu drept de semnătură în bancă şi cu alte mandate de reprezentare;
 • decide înfiinţarea de departamente, filiale sau alte structuri de lucru;
  modifică statutul şi actul constitutiv al organizaţiei;
 • aprobă fuziunea, dizolvarea şi lichidarea organizaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare, în conformitate cu legea.
 • atestă hotărârile Consiliului Permanent cu privire la modificarea statutului şi la aderarea la uniuni, federaţii sau confederaţii;
 • aprobă înfiinţarea unităţilor de învăţământ, cercetare, pregătire, economico-sociale, financiare, bancare, de credit sau ajutor mutual, a altor structuri lucrative sau de reprezentare;
  analizează contestaţiile membrilor suspendaţi sau excluşi şi hotărăşte asupra lor;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii menţionate expres de legi sau de prezentul statut;
III. 2. Consiliul Permanent

Art. 25. Consiliul Permanent este format din cel puţin 7 membri, dintre care: un preşedinte si ceilalţi vicepreşedinţi care pot asigura sau pot delega în egală măsură mandatul de reprezentare şi semnătură .

Art. 27. Consiliul Permanent asigură activitatea curentă şi punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui. Consiliul

Permanent va îndeplini următoarele atribuţii generice:

 • convoacă adunarea generală a patronatului;
 • prezintă adunării generale întrunită în şedinţa ordinară un raport ( informare) cu privire la
 • activitatea anterioară a sa şi a organelor din subordine;
 • prezintă adunării generale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul acestuia sau al programelor patronatului;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale patronatului;
 • asigură numirea directorilor unităţilor, firmelor sau altor structuri lucrative ale patronatului
  analizează principalele probleme curente şi de perspectivă ale activităţii patronatului şi societăţilor comerciale şi adoptă măsuri, programe şi hotărâri în spiritul statutului, pentru îndeplinirea obiectivelor acestora;
 • aprobă cererile de admitere în calitate de membru a celor care aderă în scris la patronat, sunt de acord cu statutul şi se obligă să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia integrală pentru anul în care sunt primiţi, în 45 de zile de la înscriere;
 • decide sancţionarea cu suspendarea sau cu excluderea din cadrul organizaţiei;
 • propune adunării generale împuternicirea unora din membrii săi sau a personalului executiv cu dreptul de semnătură în bancă şi stabilirea condiţiilor de exercitare a acestei prerogative;
 • asigură prin membrii săi şi prin personalul executiv reprezentarea patronatului în relaţiile cu ceilalţi membrii ai UER, în numele şi pe seama organizaţiei;
 • orice alte atribuţii, prevăzute de lege sau statut, dar neîncredinţate expres prin prezentul statut sau prin dispoziţiile legale altor organe de conducere ale organizaţiei;

Art. 28. Consiliul poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita atribuţiile menţionate la punctele I şi k şi a asigura îndeplinirea hotărârilor adunării generale şi a programelor de activitate, informarea curentă, relaţiile şi promovarea imaginii organizaţiei.

Art. 29. Preşedintele UER este si preşedintele Consiliului Permanent şi reprezintă organizaţia în relaţia cu terţii. El va informa membrii UER privind activitatea Consiliului Permanent.

Art. 30. Hotărârile Consiliului Permanent se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 31. Pentru reprezentarea intereselor patronale, Consiliul Permanent are următoarele răspunderi specifice:

 • asigură îndeplinirea programelor UER, administrează mijloacele financiare necesare activităţilor curente precum şi fondurile speciale ce se constituie pentru diferite programe;
 • solicită, iniţiază, avizează şi sprijină prin persoane desemnate iniţiativele legislative de protejare a activităţilor din domeniul patronal;
 • organizează şi asigură protecţia individuală, de grup şi colectivă a membrilor UER prin consultanţă, sprijin şi asistenţă economică, tehnică şi juridică ;
 • asigură medierea conflictelor de interese ce se ivesc între membrii patronatului în probleme privind drepturile proprietăţii intelectuale, concurenţa neloială, contra-reclamă, calomnia, defăimarea şi alte cauze care privesc drepturile comerciale, patronale, editoriale etc.
 • ia poziţie în toate cazurile de încălcare a legalităţii, a deontologiei profesionale de către agenţi economici din industria editorială, chiar dacă ei nu sunt membri ai organizaţiei;
 • organizează activitatea de diseminare a informaţiilor legate de activitatea UER, de mediatizare a problemelor şi de relaţii publice;
 • propune, înfiinţează şi organizează activitatea unităţilor sau firmelor subordonate patronatului;
  desemnează persoanele în structuri şi colective de dialog, reprezentare, intermediere;
 • stabileşte reduceri de taxe şi contribuţii, eşalonări, tarife preferenţiale, alte facilităţi;
 • are oricare alte răspunderi subordonate îndeplinirii scopului de asociere patronală şi profesională;
III. 3.Cenzorii

Art. 32. Controlul financiar intern al patronatului este asigurat de către un cenzor sau, după caz, de o comisie de cenzori, formată din 3 membri, care îndeplinesc prevederile legale cu privire la exercitarea calităţii de cenzor.

Atribuţiile cenzorului sunt următoarele: verifică modul în care este administrat patrimoniul patronatului; întocmeşte rapoarte asupra activităţii sale şi le prezintă adunării generale; participă la şedinţele Consiliului Permanent, fără drept de vot; orice alte atribuţii prevăzute de legile în vigoare.

Capitolul IV. Mijloace materiale. Patrimoniu
(mărime, compunere, cotizaţii, alte surse de finanţare)

Art. 33. Patrimoniul iniţial este constituit din fonduri financiare aflate în contul patronatului la data înfiinţării, ce se va certifica prin extrasul de cont.

Mijloacele materiale şi finanţare necesare desfăşurării activităţii patronatului provin din:

 • taxele de înscriere în organizaţie ale noilor membri;
 • cotizaţiile anuale ale membrilor cu drepturi depline. Membri asociaţi nu sunt obligaţi să plătească cotizaţia. Cuantumul cotizaţiilor pentru un an este stabilit de către adunarea generală; în cazul neaprobării nivelului cotizaţiei pentru un an, rămâne valabil nivelul anului precedent. Obligaţia de achitare a cotizaţiei se consideră stinsă prin plata făcută în primul trimestru al anului respectiv. Pentru întârziere de până la o lună se plătesc penalizări de 1% pentru fiecare zi începând cu luna mai. La finele anului Consiliul Permanent poate dispune suspendarea sau excluderea din patronat a celui care nu şi-a achitat cotizaţia.
  comisioane, contribuţii, taxe sau alte venituri din prestaţii de servicii ale membrilor organizaţiei sau ale personalului executiv, aprobate de Consiliul Permanent;
 • donaţii şi alte liberalităţi, primite cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
 • subvenţii sau alte resurse de la organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară, sponsorizări de la persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, primite cu respectarea reglementărilor legale române;
 • remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită editorilor în temeiul art. 109 alin. 1 din Legea 8/1996;
 • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
  dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de patronat;
 • venituri realizate din activităţi economice directe, prevăzute de prezentul statut, organizate şi desfăşurate conform legii;
 • alte venituri, cu respectarea dispoziţiilor legale;

Art. 34. Pentru administrarea patrimoniului, ca şi pentru realizarea de mijloace materiale necesare susţinerii activităţii UER, poate desfăşura, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, activităţi economice sau comerciale, poate înfiinţa şi administra în interesul membrilor săi unităţi de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţilor patronale, unităţi economico-sociale, comerciale, precum şi bancă proprie pentru operaţii financiare în lei şi valută, ale căror venituri urmează a fi folosite integral pentru scopurile patronatului şi nu pot fi repartizate membrilor.

Art. 35. Activitatea financiară a patronatului se desfăşoară pe baza unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală şi a unor programe şi aprobări ale Consiliului Permanent sau de personalul executiv abilitat, strict adecvate unor scopuri culturale, sociale, de reprezentare sau economice, subsumate realizării obiectivelor statutare ale patronatului.

Art. 36. Se poate constitui, din contribuţii suplimentare ale membrilor, un fond de rezervă (de solidaritate), folosibil în caz de necesitate, pentru protejarea intereselor individuale sau colective ale membrilor patronatului, pentru alte cazuri deosebit de grave şi neprevăzute.

Art. 37. UER poate să acorde ajutor şi credit mutual membrilor săi.

Art. 38. UER poate să editeze şi să tipărească publicaţii proprii ( cărţi, reviste, buletine informative, almanahuri, materiale publicitare, cataloage etc.

Capitolul V. Sediul UER

Art. 39. Sediul UER este în municipiul Bucureşti, Casa Presei Libere nr. 1, sector 1. Prin hotărâri ale Consiliului Permanent se pot stabili sedii, birouri permanente şi/sau reprezentanţe pentru activităţi permanente sau ocazionale şi în alte localităţi din ţară sau din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Capitolul VI. Durata patronatului

Art. 40. Durata de existenţă a UER este nedeterminată. Dizolvarea şi lichidarea patronatului intervin şi se realizează în conformitate cu legea.

Capitolul VII. Dispoziţii finale

Art. 41. Statutul UER a fost modificat de Adunarea Generală a membrilor întrunită în Bucureşti, în ziua de 29.11.2001